Utleie via Airbnb

Alle bilder, untatt der det er spesielt merket, er fra Gallery F - Hans-Dieter Fleger


Utleie via Airbnb


(avskrift fra Ditt Bate nr 2/2016)

Skrevet av juridisk sjef, Elise Folkvord, Bate boligbyggelag


Via tjenesten Airbnb kan du leie ut hele eller deler av boligen din, men har du egentlig lov til dette? Kan styret i borettslaget eller sameiet nekte deg å leie ut på denne måten?


Konseptet til Airbnb er at man gjennom en sosial markedsplass gir brukere muligheten til å leie ut eller booke overnattingsmuligheter for kortere eller lengre perioder. Reisende kobles altså sammen med privatpersoner, som ønsker å leie ut plass i boligen sin.


GODE RÅD FOR DEG SOM ØNSKER Å LEIE UT VIA AIRBNB


Snakk med neboene dine. Informer dem om hvem kommende gjester er og hvor lenge de blir.


Gi gjestene dine klar informasjon om hvilke regler som gjelder i ditt borettslag eller sameie. Det er viktig at gjestene overholder stilletider ol.


Begrens omfanget av- og lengden på utleieperiodene om du bor i et borettslag.


Inntekter på inntil kr 20 000,- pr år er per dags dato skattefrie ved utleie via tjenester som Airbnb.


Ta hensyn!

Det er strengere regler for utleie av andelsboliger i borettslag enn det er for selveierseksjoner i et sameie. I sameiet er hovedregelen at du fritt frem kan leie ut din egen bolig, uten søknad til styret, dersom utleiet skjer på en måte som ikke er til ulempe for de andres om bor i sameiet. Dette gjelder også for korttidsutleie via tjenester som Airbnb.


I borettslag er hovedregelen motsatt. Det er den som eier boligen som også skal  bruke den, og utleie skal bare skje i unntakstilfeller. I følge borettslagsloven må man også søke styret om godkjenning til å leie ut, og man skal også oppgi hvem man ønsker å leie ut til. Styret skal godkjenne både selve utleien, og leietaker.


Hva så med kosrtidsutleie gjennom Airbnb? Må man i følge loven søke styret om dette for hver gang? Her mener vi at det må man ikke. Dersom det kun er snakk om enkelte korte utleieperioder (et par dager/uker i løpet av ett år) vil en slik tolkning av loven være svært streng. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt følgende når det gjleder bruk at utleie via Airbnb i borettslag:


Man kan leie ut til hvem man vil så lenge man selv bor i boligen, uten å få tillatelse fra styret. Det gjelder også utleie av hele boligen "for eksempel på grunn av ferie".


Videre har departementet uttalt at man ikke kan kjøpe en andelsleilighet med det formål å leie den ut via Airbnb. Da kan bruken sammenlignes med det å drive hotell og slik næringsviksomet er ikke lov i et  borettslag.